Pasaulē lielākās reliģijas pēc sekotāju skaita

Pasaulē ir sastopams ļoti daudz reliģiju, turklāt vairākām no tām ir arī apakš novirzieni un konfesijas ar atšķirīgu ticības apliecinājumu un dogmatiku. Ir ļoti grūti noteikt precīzu sekotāju skaitu katrai reliģijai, jo īsti nav noteikts, kuri reliģijas pārstāvji var tikt pieskaitīti pie konkrētās reliģijas. Mūsdienās ne visi ticīgie vai reliģijā uzņemtie cilvēki, aktīvi praktizē savu reliģiju un šādā gadījumā īsti pie šīs reliģijas viņus pieskaitīt nevar. Tas ir iemesls, kāpēc dažādos avotos var atrast ļoti atšķirīgas ziņas par katras reliģijas lielumu pēc to sekotāju skaita, tomēr pastāv aptuvens uzskaitījums, kas nosaka, kuras šobrīd ir pasaulē lielākās reliģijas.

Pasaulē vislielākā reliģija pēc sekotāju skaita ir kristietība. Tai ir aptuveni 2,1 miljards sekotāju, kas sastāda gandrīz 30% no visas pasaules populācijas. Kristietība pamatā tiek balstīta uz Jēzus Kristus mācību, kura ir aprakstīta Jaunajā derībā, bet šai reliģijai ir vairāki novirzieni. Populārākie no šiem novirzieniem ir katolicisms, pareizticība un protestantisms, kuru galvenās atšķirības ir sekošana dažādām Kristus mācībām un piekrišana baznīcas autoritātēm un pārvaldības sistēmai. Visos kristietības novirzienos centrālais tēls ir Dieva dēls Jēzus Kristus.

Otra pasaulē lielākā reliģija ir islāms. Tai ir aptuveni 1,3 miljardi sekotāju, kas sastāda aptuveni 20% no visas pasaules populācijas. Arī islāmam ir vairāki novirzieni, kuriem ir atšķirīgas pamata mācības. Vispārīgais islāms balstās uz visu praviešu vēstīm, bet konkrētais islāms balstās uz pravieša Muhameda mācīto islāmu, jeb Korānu. Konkrētajam islāmam, savukārt ir divi novirzieni, kas ideoloģiski atšķiras ar uzskatiem par to, kam ir jābūt valdniekam pēc Muhameda. Islāmā centrālais tēls ir dievs, kas arābu valodā tiek saukts par Allāhu.

Trešā pasaulē lielākā reliģija ir hinduisms. Tai ir aptuveni 850 miljonu sekotāju, kas sastāda aptuveni 13% no visas pasaules populācijas. Tā ir viena no senākajām pasaules reliģijām un laika gaitā hinduismam ir izveidojušās vairākas atšķirīgas ticību sistēmas. Mūsdienās hinduismu var iedalīt četros pamata virzienos – vaišnavisms, šaivisms, šaktisms un smārtisms. Visus šos virzienus vieno tiekšanās pēc apgaismības un cieņa pret visām lietām un arī pārējām ticībām. Arī hinduisti tic Dievam, bet viņiem ir atšķirīgi uzskati par šī dieva izpausmi. Atsevišķi novirzieni tic vairākiem Dieviem.

Ceturtā pasaulē lielākā reliģija ir budisms. Tai ir aptuveni 380 miljoni sekotāju, kas sastāda aptuveni 6% no visas pasaules populācijas. Šī arī ir ļoti sena reliģija. Tā ir balstīta uz Budas mācību, kurai, atšķirībā no vairumu reliģisko rakstu, nav dogmatisks raksturs. Budas mācība tiek balstīta uz personīgo pārdzīvojumu. Vienīgais budisma postulāts nosaka, ka cilvēkam ir jātiecas uz sevis pilnveidošanu un garīgu atbrīvošanos. Budismam tomēr ir arī svētie raksti, kas tiek dēvēti par Pali kanonu. Laika gaitā gan budismam izveidojās apakš virzieni, kas daudz stingrāk ierobežoja budisma mācību un centās ieviest dogmas. Vairumā budisma novirzienu netiek komentēta konkrētu Dievu esamība vai neesamība.

Piektā pasaulē lielākā reliģija ir sikhisms. Tai ir aptuveni 25 miljoni sekotāju, kas sastāda 0,4% no visas pasaules populācijas. Tā ir samērā jauna reliģija, kas būtībā piekrīt visām pārējām reliģijām. Sikhisma mācība apgalvo, ka katra reliģija ir svēta un patiesa. Praktizēšanas ziņā sikhisms ir ļoti vienkāršs, jo tam nav vajadzīgi ne priesteri, ne dievnami, ne reliģiskie priekšmeti. Jebkurš var lasīt sikhisma svētos rakstus. Arī sikhisti tic vienam Dievam, bet tas ir labvēlīgs un mīlošs, nevis nosodošs.

Vēl pie populārākajām reliģijām var nosaukt jūdaismu ar 15 miljoniem sekotāju, bahāismu ar 7,5 miljoniem sekotāju un konfūcismu ar 6,4 miljoniem sekotāju. Plaši pārstāvētas ir arī daudzas austrumu tautu reliģijas un pagānu ticības, kuru kopējais sekotāju skaits ir aptuveni 1 miljards, bet parasti sekotāji tiek uzskaitīti katrai no šīm reliģijām atsevišķi.